Munkaügyi - jogi tanácsadás

Jogi tanácsadás esetei:

1. Munkaügyi jogi tanácsadás:

  • kismamák munkaszerződései
  • munkaviszony megszüntetések, létszámleépítés, közös megegyezés, rendkívüli felmondás
  • végkielégítés kiszámolása
  • munkaidő, túlóra, szabadságolási problémák
  • elmaradt bérek, kifizetések, bérszámfejtési ügyek
  • egyéb munkajogi problémák

2. Polgárjogi tanácsadás

3. Gazdaságjogi tanácsadás

További szolgáltatásaink, különböző típusú szerződések megírása:

  • munkaszerződések (alkalmazotti jogviszony)
  • megbízási szerződések (megbízási jogviszony)
  • vállalkozói szerződések

Tevékenységünk során segítünk eligazodni a munkajog rejtelmeiben. Munkavállalóként és munkaadóként is számtalan sérelem érheti. Kerülje el vagy elõzze meg a bizonytalanságot, rendezze megnyugtatóan munkaügyi kapcsolatát.

 Miért érdemes:

-mit kell tartalmaznia a munkaszerzõdésnek? 

-mik a feltételei a rendkívüli felmondásnak? 

-hány nap szabadság jár a munkavállalónak?

-milyen felelõsséggel tartozik a munkavállaló a munkáltatónak okozott kárért?

-mit tehet a munkavállaló, ha jogellenesen szüntették meg a munkaviszonyát?

-úgy érzi jogtalanul bocsátották el? 

-úgy érzi, nem kapja meg azokat a járandóságokat, melyek megilletik?

Személyes megbeszélés alkalmával megvizsgáljuk a rendelkezésre álló iratokat, a megbeszélésrõl feljegyzést készítünk.

Az Ön által elmondottakat és a rendelkezésre álló iratokat összevetjük a hatályos munkajogi szabályozással. Kialakítjuk álláspontunkat az adott kérdéssel kapcsolatban és javaslatot teszünk a lehetséges munkajogi lépések megtételére. 

Szükség esetén tárgyalást kezdeményezünk a munkáltatóval - mediáció - a kialakult helyzet peren kívüli megoldására. 

Tanácsadói gárdánk nagy tapasztalattal rendelkezik munkáltatói és munkavállalói intézkedések elõkészítésében, véleményezésében, illetve cégek képviseletében munkaügyi jogviták, munkaügyi egyeztetések folyamán.

Vitás esetekben (fegyelmi problémák, kiválás ill. leépítés esetében) szakembereink segítségével biztosítjuk a munkaadó és munkavállaló közti kommunikációt, lerövidítve ezáltal a Munkaügyi Bíróságok ügymenetének hosszasságát, elkerülve a folyamat kellemetlenségeit. Biztosítjuk a pereskedések elõtti egyeztetési, illetve közvetítési javaslatok készítését, valamint a személyes konzultációt. Jogszabályi nyomonkövetést végzünk, munkavállalók tájékoztatását vállaljuk jogi helyzetük egyértelmûsítése, jogaik védelme érdekében.

Mediáció 

Ha foglalkoztatás során, vagy a munkaügyi kapcsolatok fenntartásában nehézségek, feszültségek, konfliktusok, megoldatlan problémák adódnak, forduljon hozzánk bizalommal. Segítséget nyújtunk abban, hogy megegyezés szülessen a felek között, és elkerülhessék ezzel a hosszadalmas és rendkívül költséges bírósági procedúrát. Ne feledje, hogy a bíróságoknak kötelességük a mediációs (más szóval közvetítő) eljárás során létrejött megállapodást teljes joggal figyelembe venni, és elfogadni.

Előnyei:

- gyorsabb és kevésbé formális eljárás, a felek aktív részesei, alakítói a folyamatnak; a megállapodás gyorsan befejeződhet, 

- a felek több információt kapnak a várható eljárásról és annak kimeneteléről, 

- mindkét fél érdekeit hangsúlyosabban veszik figyelembe: sikeres mediáció esetén a felek megállapodása rendezett kapcsolatokat eredményez, 

- a jövőbeni hasonló esetek elkerülését segíti, 

- mindkét fél szembesül z események következményeivel, empátia alakulhat ki egymás irányába, ami probléma megelőzés, konfliktus elkerülés érvényesülését erősíti, 

- felek elkerülhetik az eljárás folytatását, vagy az esetleges büntetése korlátlanul, szabad akaratból enyhíthető.

Munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai szolgáltatás

A feladatok a cég teljes működésére kiterjedő munkaügyi feladatok végrehajtásának rendszeres szakértői támogatását jelentik. A tanácsadói és adminisztrációs támogatás biztosítja, hogy a munkavállalók foglalkoztatása a munkaügyi szabályok által meghatározott keretek között történjen. A feladatok végrehajtása magába foglalja a munkaügyi tevékenység átfogó szakértői támogatását. A megoldást telefonon történő egyeztetéssel, szükség esetén személyes jelenléttel, írásos anyagok elkészítésével is garantáljuk. Vállalkozásunk garantálja, hogy szakértői munkánkat igénybe véve cégüknél a munkaügyi tevékenység tervszerű, gazdaságos, színvonalas szakmai tartalommal, a jogszabályok által biztosított keretek között működjön, így munkaügyi ellenőrzés esetén nem kell munkaügyi bírság kiszabásától tartania.

Társaságunk áttanulmányozza és leképezi a Megbízó szervezeti felépítését, függőségi és utasítási viszonyait, ellenőrzi a Megbízó hatályos munkaügyi szabályzatait, foglalkoztatási folyamatait és a foglalkoztatás során szükséges munkaköröket, majd ezek ismeretében:

- javaslatot tesz és kialakítja a személyzeti nyilvántartás módjára 

- az adatkezelés, - a munkaerő-, és munkaidő beosztás új rendszerének a tervezetére; 

- munkaszerződés, a munkaszerződésekhez kapcsolódó munkaügyi tájékoztató-; ill. a vezetőkre, munkavállalókra vonatkozó munkaköri leírás

- mintákat előkészíti; 

- szövegszerű javaslatot tesz a munkáltatói utasítási jogkörben teljesen, vagy részben rendezhető kérdésekre: 

- a munkaviszony létesítésének, megszüntetésének, módosításának, 

- a munkára képes állapotnak,

- a munkából való mulasztás bejelentésének, 

- a munkahelyi jelenlét regisztrálásának,

- a tanfolyamon vagy továbbképzésen való részvételre történő kötelezés szabályainak, 

- a munkavállaló által, saját kezdeményezése alapján folytatott tanulmányokkal összefüggő szabályoknak, 

- a tanulmányi szerződéseknek, 

- a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak (átirányítás, kiküldetés és kirendelés), 

- a munkaidő, pihenőidő munkaidőkeretben való szabályozásának, 

- a munkarend egyéb kérdéseinek, 

- a rendkívüli munkavégzésnek, 

- a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezéseknek, 

- a munkaidő nyilvántartásának, 

- a munkabér számfejtésével, kifizetésével, és a munkabérből történő levonással kapcsolatos szabályozására,

- a munka díjazásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseknek, 

- a kártérítési felelősség egyes szabályainak egységes munkaügyi szabályzatban való rendezésére. 

- jogszabályi előírás esetén részletes tájékoztatást ad az esélyegyenlőségi terv jogintézményről, egyúttal elkészíti annak tervezetét és egyeztetést követően a végleges tervet. 

- a szabályzatok illetve tervek bevezetését és adaptálását elősegíti, folyamatos munkaügyi, munkajogi, munkabiztonsági, foglalkoztatáspolitikai szaktanácsadást végez.

Dokumentációs tevékenység

- Adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályok alapján a szükségesnek tartott utasítások elkészítése 

- Belső átcsoportosítások, szükség esetén a létszámleépítések előkészítése 

- Bérbesorolással kapcsolatos ajánlatok elkészítése, javaslat a besorolási rendre 

- Csoportos létszámleépítés előkészítése, bonyolítása 

- Foglalkoztatási támogatás ügyintézése 

- Humánstratégia kidolgozása 

- Minőségbiztosítás (HR) előkészítése 

- Munkaerő kiválasztás 

- Munkaerő toborzás 

- Munkaidőkeret tervezés 

- Munkaköri leírások kialakításának rendszere 

- Munkakörváltozással kapcsolatos munkaszerződések, illetve kapcsolódó iratok módosítására 

- Munkarend tervezés 

- Munkaügyi, munkavédelmi, foglalkoztatáspolitikai és bérgazdálkodási auditáció 

- Önéletrajz adatbázis vezetése, kezelése 

- Személyi anyagok kezelése, adatvédelmi rendszerének folyamatos aktualizálása 

- Személyügyi iratok, munkaköri pályázati anyagok nyilvántartása, kezelése, megőrzése 

- Távollét nyilvántartás rendszerének kidolgozása (betegszabadság, betegállomány, szabadság) 

- Teljesítménykövetelmény rendszer kidolgozás, működéséhez folyamatos tanácsadás 

- Útiköltség térítés tervezése, szabályozása 

- Üzemi tanács, üzemi megbízott választás és eljárás lebonyolítása 

- Adatfelvételi, ajánlattételi lap előkészítése új munkavállalók részére adatszolgáltatás 

- Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat esedékessége 

- Határozott idejú munkaszerződés lejár 

- Hatósági jelentési kötelezettség (határidő) 

- Ki- és belépők nyilvántartása, fluktuációs adatok nyilvántartása 

- Kimutatások készítése a munkaerő mozgásáról, adatok szolgáltatása a munkaügyi statisztikához 

- Munkaügyi nyilvántartás negyedéves felülvizsgálata 

- Próbaidő lejár Irat elkészítése 

- Adatvédelmi nyilatkozat a belépő munkavállalók részére 

- Azonnali hatályú felmondás 

- Béremelés munkaszerződés módosítása 

- Cafetéria (szabályzás, iratok, nyilvántartás) 

- Csoportos leltárfelelősségi megállapodás 

- Dokumentációs felülvizsgálat 

- Egyéni leltárfelelősségi megállapodás 

- Egyéni szabadságterv dokumentációjának elkészítése 

- Elszámolási kötelezettséggel átvett eszköz 

- Értesítés: határozott idő lejárt 

- Értesítés: próbaidő lejárt 

- Felmondás 

- Foglalkoztatás minőségét igazoló dokumentum 

- Gyermek(ek) után járó szabadság igénylése 

- Iskolai és szakmai végzettségben bekövetkezett változások nyilvántartása 

- Jelenléti ív nyomtatvány elkészítése hónap első napjáig 

- Kártérítési nyilatkozat elkészítése 

- Munkaszerződés módosítása 

- Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel 

- Szabadságterv 

- Személyi- munkaügyi nyilvántartó lap

- Tájékoztató 

- Tanulmányi szerződés 

- Vezető állású munkavállaló munkaszerződés 

Független munkaügyi szakértői tevékenység

Szakértői tevékenység 

- a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos iratok 

- a munka- és pihenőidő nyilvántartása 

- a munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályok megtartása, 

- a munkáltató belső szabályzatai, különösen a kollektív szerződés, szervezeti és munkaügyi szabályzat(ok)ra, munkarend(ek)re 

- a munkáltató kártérítési felelősségére alapított igények elbírálásának szabályszerűsége 

- a munkáltatónál érvényesülő bérrendszer, abból a szempontból, hogy az megfelel az egyenlő bánásmód követelményének, 

- a munkavállalói képviselői részére adott kötelező tájékoztatások, 

- a munkavállalók részére adott kötelező tájékoztatások, 

- a munkavégzésre irányuló jogviszony értékelése abból a szempontból, hogy az a jogviszony tartalmának megfelelő szerződéses formában jött létre, illetve kerül teljesítésre, 

- a teljesítmény követelmény meghatározásának szabályszerűsége, 

- munkaszerződés és azok módosítása.

Szaktanácsadás

- Adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályok alapján a szükségesnek tartott utasítások elkészítése 

- Állásidő 

- Átirányítás 

- Belső átcsoportosítások, szükség esetén a létszámleépítések előkészítése 

- Bérbesorolással kapcsolatos ajánlatok elkészítése, javaslat a besorolási rendre 

- Bérezési rendszer, bérfizetés,  bérpótlékok, annak kifizetése

- Csoportos létszámleépítés előkészítése, bonyolítása

- Fiatalkorú munkavállaló foglalkoztatása 

- Foglalkoztatási támogatás tervezése, előkészítése 

- Humánstratégia kidolgozása 

- Kiküldetés, kirendelés 

- Leltárhiányért való felelősség 

- Minőségbiztosítás (HR) előkészítése 

- Munkaerő kiválasztás, toborzás

- Munkaidő nyilvántartás 

- Munkaidőkeret tervezés 

- Munkaköri leírások kialakításának rendszere 

- Munkakörváltozással kapcsolatos munkaszerződések, illetve kapcsolódó iratok módosítására 

- Munkarend tervezés 

- Munkaügyi, munkavédelmi, foglalkoztatáspolitikai és bérgazdálkodási auditáció 

- Önéletrajz adatbázis vezetése, kezelése 

- Rendkívüli munkavégzés, elrendelésének feltételei 

- Személyi anyagok kezelése, adatvédelmi rendszerének folyamatos aktualizálása 

- Távollét nyilvántartás rendszerének kidolgozása (betegszabadság, betegállomány, szabadság), távolléti díj, és a személyi alapbér

- Teljesítménykövetelmény rendszer kidolgozás, működéséhez folyamatos tanácsadás 

Keressen minket bizalommal!

A beérkező üzeneteket iktatjuk. A lehető legrövidebb időn belül válaszolunk és kapcsolatot teremtünk!

Üzenet írása
Elérhetőségünk