Végrehajtási ügyek

A végrehajtás szervezete

A végrehajtási szervezetben alapvető változást hozott az 1994. évi LIII. tv. hatályba lépése, mivel a bírósági végrehajtást mintegy "privatizálta". Míg korábban a végrehajtást a bírósággal munkaviszonyban álló, eredményességtől független bérezésben részesülő végrehajtók végezték, 1994-től a végrehajtások döntő többségében az önálló bírósági végrehajtók járnak el.

Az önálló bírósági végrehajtót az igazságügyért felelős miniszter nevezi ki határozatlan időre, meghatározott székhelyre és meghatározott helyi bíróság mellé.

Az önálló bírósági végrehajtó vállalkozási tevékenység keretében, sok esetben egyedül (alkalmazottaival) végzi tevékenységét. A tevékenység végzésének két speciális kerete a végrehajtók közös irodája, illetve a végrehajtói iroda.

Az önálló bírósági végrehajtót a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért munkadíj és költségtérítés, az adós teljesítése esetén ezen felül behajtási jutalék illeti meg.

Az önálló bírósági végrehajtókon kívül végrehajtással foglalkoznak az ún. törvényszéki végrehajtók, akik a törvényszéknél szolgálati viszonyban álló bírósági tisztviselők.

A törvényszéki végrehajtó foganatosítja a végrehajtást, ha a végrehajtandó követelés:

 1. az ún. egységes értesítőn vagy a bűnügyi zárlatot elrendelő határozaton, mint végrehajtható okiraton alapul,
 2. a polgári ügyben az állam által előlegezett költség,
 3. a bíróság által előlegezett gyermektartásdíj,
 4. egyéb jogcímen illeti meg a bíróságot, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, az Országos Bírósági Hivatalt, a miniszter által vezetett minisztériumot, az igazságügyi szakértői intézményt vagy az államot,
 5. a büntetés-végrehajtási szervezetet a fogvatartottal - illetőleg a volt fogvatartottal - szemben illeti meg.

A végrehajtás foganatosításának megkezdése

A bíróság, illetőleg a végrehajtható okiratot kiállító szerv a végrehajtható okiratot - azon végrehajtható okiratok kivételével, melyek alapján történő végrehajtás a törvényszéki végrehajtó hatáskörébe tartozik - megküldi az adós lakóhelye, illetőleg székhelye szerinti végrehajtónak és a végrehajtást kérőnek.

Végrehajtási cselekményre a végrehajtó költségeinek - felhívására történő - megelőlegezését követően kerül sor. Ez alól kivétel a gyermektartásdíj végrehajtására irányuló ügy, ahol a végrehajtó az előleg bevárása nélkül köteles eljárni. A végrehajtás során felmerülő költséget - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli.

Az adós és vagyontárgyainak fellelhetőségéről sok esetben a végrehajtást kérő maga is tud információval szolgálni, és ezt a végrehajtás elrendelése iránti kérelmében meg is kell tennie. Amennyiben ilyen információk nem, vagy csak hézagosan állnak rendelkezésre, a végrehajtási eljárás eredményes lefolytatása érdekében a végrehajtó szükség esetén beszerzi az adós személyének azonosítására szolgáló, továbbá az adós lakóhelyére (tartózkodási helyére), székhelyére, telephelyére, munkahelyére (egyéni vállalkozására), jövedelmére és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyaira (ingó, ingatlan vagyon, bankszámla, betét, értékpapír, érdekeltség gazdasági társaságban stb.) vonatkozó adatokat. Ennek érdekében megkeresheti az adósra és vagyonára vonatkozó adatokat kezelő hatóságokat, szervezeteket, így különösen a rendőrséget, a gépjárműveket nyilvántartó hatóságot, a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerveket, okmányirodát, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet, az egészségbiztosítási szervet, adóhatóságot, cégbíróságot, pénzügyi intézményeket, befektetési szolgáltatókat, ingatlanügyi hatóságot, a vízi és légi járművek lajstromát, illetve nyilvántartását vezető szerveket, a távközlési szervezeteket, az ingó jelzálogjogi nyilvántartást (a továbbiakban: zálogjogi nyilvántartás), a közjegyzőket, továbbá a kamarát az adós gazdálkodó szervezetekről vezetett nyilvántartásba történő betekintés céljából.

A végrehajtó a végrehajtás foganatosításának megkezdésekor a helyszínen adja át a végrehajtható okiratot az adósnak, és egyúttal felhívja őt az azonnali teljesítésre. (Tehát a végrehajtó érkezését nem előzi meg figyelmeztetés, teljesítési felhívás, tájékoztatás!) Ha az adós távolléte miatt a végrehajtható okiratot nem lehetett a helyszínen átadni, ez a végrehajtás foganatosítását nem gátolja. Ilyenkor a végrehajtható okiratot a végrehajtási cselekményről készített jegyzőkönyvvel együtt postán kell kézbesíteni az adósnak.

A végrehajtás foganatosításának technikai szabályai

A végrehajtási cselekményeket - vasárnap és munkaszüneti nap kivételével - bármely napon, reggel 6 óra és este 10 óra között lehet elvégezni. A végrehajtó munkaszüneti napon, továbbá reggel 6 óra előtt és este 10 óra után akkor járhat el, ha erre a végrehajtást foganatosító bíróság elnöke írásban engedélyt adott.

A végrehajtás során ugyan személymotozásnak nincs helye, de a végrehajtó megtekintheti és átvizsgálhatja az adós

a) lakását és egyéb helyiségét,

b) bármely vagyontárgyát,

c) gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait.

A végrehajtó szükség esetén az adós lezárt lakását, a tartózkodási helyéül szolgáló vagy egyéb helyiségét, a hozzájuk vezető bejáratot, továbbá az adós bútorát vagy más ingóságát felnyithatja. Ha ilyenkor az adós vagy nagykorú családtagja nincs jelen, tanút kell alkalmazni. Ha az ingatlan vagy a helyiség felnyitása csak a zár vagy lakat eltávolításával lehetséges, a végrehajtó az új zár, lakat kulcsát az ingatlan fekvése szerinti rendőrkapitányságon helyezi el, ahol azt az adós vagy a vele együtt lakó nagykorú családtagja átveheti.

Ellenszegülés esetén a végrehajtó tájékoztatja az ellenszegülést megvalósító személyt az ellenszegülés esetén követendő eljárásról és az ellenszegülés következményeiről, és közvetlenül a legközelebbi helyi rendőri szervhez fordul, amely köteles a végrehajtási eljárásban haladéktalanul közreműködni az ellenszegülés megszüntetése végett.

A végrehajtást foganatosító bíróság - a végrehajtó indítványára - 500 000 Ft-ig terjedő rendbírsággal sújtja az adóst vagy a végrehajtási eljárásban közreműködésre kötelezett személyt, szervezetet, ha a végrehajtásból eredő, jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a végrehajtást végző hatóság intézkedésének eredményességét akadályozó magatartást tanúsít. A kiszabott rendbírság összege nem haladhatja meg a végrehajtási ügyértéket. Az adóssal szemben nem lehet rendbírságot kiszabni kizárólag abból az okból, hogy a végrehajtható okiratban foglalt kötelezettségét nem teljesíti.

A végrehajtó a helyszíni eljárásáról, továbbá a jogszabályban meghatározott más végrehajtási cselekményekről jegyzőkönyvet készít. A helyszíni eljárásról a jegyzőkönyvet a helyszínen kell elkészíteni. A végrehajtó akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv máshol is elkészíthető, ilyenkor a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az elkészítés helyét és azt, hogy a végrehajtó milyen okból nem tudta a helyszínen elkészíteni a jegyzőkönyvet. E jegyzőkönyv tartalmát a végrehajtási törvény részletezi. A jegyzőkönyvet a végrehajtó, a végrehajtási cselekménynél jelen levő felek és más érdekeltek aláírják. Az aláírás megtagadását és ennek okát a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A végrehajtó az eljárási cselekményről a jegyzőkönyvön kívül indokolt esetben kép- és hangfelvételt is készíthet, melyet az ügy irattárba helyezésétől számított 5 évig tárol, ezt követően azokat megsemmisíti. A felvételeket a végrehajtó csak a bíróság és a büntetőügyben eljáró hatóság részére adhatja ki, és részükre teheti lehetővé a felvételekbe való betekintést.

A végrehajtást kérő részt vehet a végrehajtási eljárási cselekmények foganatosításánál, az adós és más személyek sem akadályozhatják meg a végrehajtást kérőt e jogának gyakorlásában. Ha a végrehajtást kérő kívánja, őt a végrehajtási eljárási cselekmények időpontjáról előzetesen értesíteni kell.

A végrehajtás megakadása

A végrehajtás szünetel, ha

 1. az adós személyazonossága a szükséges adatok hiányában nem állapítható meg,
 2. az adós meghalt, vagy a nem természetes személy adós megszűnt, és a végrehajtást kérő nem kérte a jogutódlás megállapítását,
 3. a végrehajtást kérő az eljárásban való közreműködését megtagadta,
 4. az adósnak nincs lefoglalható vagyontárgya, illetőleg a lefoglalt vagyontárgy értékesítése sikertelen volt,
 5. a végrehajtást kérő a végrehajtási költséget - bár köteles rá - nem előlegezte,
 6. az adós a teljesítésre halasztást kapott, vagy a részletekben való teljesítést engedélyezték, illetve állapította meg számára a végrehajtó,
 7. külön törvény így rendelkezik.

A végrehajtást - értelemszerűen - akkor lehet folytatni, ha

 1. a személyazonosság megállapításához szükséges adatok pótlására került sor,
 2. a végrehajtást kérő a jogutódlás megállapítása iránti kérelmet terjesztett elő,
 3. a végrehajtást kérő a közreműködési kötelezettségének eleget tesz,
 4. valószínűsítették, hogy az adósnak van olyan vagyontárgya, amely lefoglalható, illetőleg értékesíthető,
 5. a végrehajtást kérő a költséget előlegezte,
 6. a halasztás időtartama eltelt, illetőleg az adós a részlet teljesítését elmulasztotta,
 7. a szünetelés törvényben megállapított oka megszűnt.

A végrehajtás felfüggesztésére az alábbi okokból kerülhet sor:

 1. ha ezt kívánta a végrehajtást kérő, és a felfüggesztés másnak a jogát nem sérti,
 2. ha a zálogjogosult kérelmet terjesztett elő a végrehajtási eljárásba való bekapcsolódásának engedélyezése iránt,
 3. ha az adós kéri és a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt (pl. különösen az adós által eltartásra köteles és tartásra szoruló személyek számát, az adós vagy az eltartott személy tartós és súlyos betegségét, a végrehajtási eljárás során bekövetkezett és az adóst is sújtó természeti katasztrófát) igazolta, és a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották rendbírsággal.,
 4. ha a végrehajtható okirat vagy a végrehajtó intézkedése ellen jogorvoslattal éltek,
 5. egyébként, ha törvény azt lehetővé teszi.

A végrehajtás felfüggesztésének hatálya a felfüggesztést elrendelő határozat meghozatalának időpontjában áll be.

A felfüggesztés vagy az egész végrehajtást érinti vagy annak meghatározott részét. A bíróság a végrehajtást valamennyi vagy azon végrehajtási cselekményekre kiterjedő hatállyal függeszti fel, amely a felfüggesztés okára és céljára figyelemmel feltétlenül szükséges; a felfüggesztés nem terjed ki a végrehajtás foganatosítása során szükséges bírósági döntések meghozatalára és a felfüggesztést megelőzően előterjesztett végrehajtási jogorvoslati kérelmek lebírálására. (pl. Ha az adós kérelmére, méltányolható okból függesztik fel a végrehajtást a felfüggesztés az adós munkabérének letiltására, az ingó vagyontárgyak és az ingatlan értékesítéséről szóló hirdetmény elkészítésére, a vagyontárgyak értékesítésére, továbbá a végrehajtás során befolyt összegek kifizetésére terjed ki; a többi végrehajtási cselekményt a felfüggesztés tartama alatt is foganatosítani kell.)

A felfüggesztett végrehajtást bíróság intézkedésére lehet tovább folytatni.

Napjainkban sok embernek akad problémája a hiteleik fizetésével. A többségük előre sejtik, hogy gond lesz a törlesztésssel, bár még tudják fizetni a részleteket, de ez az állapot már nem sokáig lesz tartható. Aki szeretne a lehető legkevesebb kárral kijönni ebből a helyzetből, annak ajánlatos segítséget kérnie, - ugyanis ebben a fázisban még viszonylag nagy a mozgástér, többféle megoldás is lehetséges.

A Navmester azzal céllal jött létre, hogy az adósok ne legyenek korlátozva ebben a nehéz helyzetben, kiutat találjanak ebből. A XXI. században már természetes, hogy az interneten és más telekommunikációs lehetőségeken keresztül, folyamatos kapcsolattartással, az ország teljes területén tudunk segíteni.

Tisztában vagyunk azzal, hogy aki ilyen nehéz helyzetben van, annak még plusz kiadást és megterhelő időráfordítást jelenthet az utazás, a segítség térbeli elérése. Senki nem akarja keresztül utazni az országot azért, hogy minden idejét ügyintézésekre fordítsa, még ha helyzete kilátástalannak is tűnik.

Úgy véljük, hogy a modern kommunikációs eszközök segítségével minden megoldható, mellékes az, hogy egy ilyen iroda a szomszéd utcában, egy másik városban vagy az ország másik végében található. A fontos az, hogy az ott dolgozó szakemberek képesek-e megoldást találni az adott helyzetre, legyen az magáncsőd vagy végrehajtás.

Önnek nem kell egyből indulni, komplett szerződéskötegeket magával hurcolni, a hiányzó iratért akár többször megtenni ugyanazt az utat oda és vissza. Ma az egyik legdrágább dolog a világon az idő. Az az idő, amit az ügyfelünk bármi másra fordíthat. Dolgozhat, élheti az életét, nem köti le az ügyintézés napokra.

Magáncsőd és végrehajtás ügyintézése távolról, könnyedén

Az nline ügyintézés lehetővé teszi, hogy akár a végrehajtással kapcsolatos ügyeinek egy jelentős részét is informatikai eszközök segítségével bonyolíthassa. Ma már képesek vagyunk otthonról vásárolni, banki ügyeket intézni, miért ne tehetnénk meg ugyanezt akkor, ha bajban vagyunk, ha pénzügyeink kritikus helyzetbe kerültek.

Törjön ki a megszokott keretekből! Keressen bennünket, bízzon meg minket a végrehajtással és magáncsőddel kapcsolatos ügyeinek intézésével, így az események irányítását az otthonából teheti meg!

A kapcsolat él az ország egész területéről, sőt magáncsőd eljárás esetében akár külföldről is, ahonnan teljesen természetes módon még nehezebb hazajutni, ügyeket intézni. Ma már szinte mindenki rendelkezik korszerű informatikai eszközök valamelyikével (okostelefon, laptop, számítógép etc.). Így bárhonnan, bármikor elérhetőek vagyunk. Egy gombnyomás és a vonal másik végén találja a megoldást.

Az eseményeket nem tudjuk meg nem történtté tenni, de a távolságok áthidalhatóak és a gyors ügyintézés eredményeképpen időt nyerhet pénzügyei rendezésére.

Legyen a partnerünk, együtt megkereshetjük a legjobb megoldást!

 

Keressen minket bizalommal!

A beérkező üzeneteket iktatjuk. A lehető legrövidebb időn belül válaszolunk és kapcsolatot teremtünk!

Üzenet írása
Elérhetőségünk